Ana Menü
ANA SAYFA
ESNAF OLMA ŞARTLARI
USTALIK BELGESİ
KREDİ ALMA KOŞULLARI
MESLEKİ ODA KURULUŞU
ESOB ADRESLERİ
KONESOB ADRESLERİ
FEDERASYON ADRESLERİ
ÖNEMLİ LİNKLER
EKONOMİK GELİŞMELER
İŞYERİ AÇARKEN İSTENİLEN BELGELER
Bağlantılar
E-Posta
E-Posta
Üye Girişi

Sicil

   

    Esnaf ve Sanatkar Sicili 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkar Kanunu'nun 114 üncü Maddesi hükmü gereği Ticaret Davalarına bakan Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde ve sadece il merkezinde o ilin tümünü kapsayan ve il sınırları içinde faaliyette bulunan esnaf ve sanatkarlara ait bilgilerin belgelendiği bir hukuki işlemdir. Tapu Sicili, Gemi Sicili, Ticaret Sicili vb. Esnaf ve Sanatkar Sicili de kamu güvenini haizdir.

    Esnaf ve Sanatkar Sicili uygulaması , 507 Sayılı Kanun kapsamında çıkarılan Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Yönetmeliği ve yine aynı yasanın 118 inci Maddesi gereği çıkarılan Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesi Yönetmeliği, Esnaf ve Küçük Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Çalışma Esasları Yönetmeliği ile 1.1.1984 tarihinden itibaren tüm ülke çapında başlatılmıştır.

    Sicile kayıt Tescil ,Tadil ve Terkin şeklinde yapılır. Bu şekilde yapılan kayıtlar Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Sicil Gazetesinde yayımlanır. Gazetenin bir örneği gerekli mercilere ibraz edilmek üzere ilgili esnaf ve sanatkara Konfederasyonca gönderilir.
Bilindiği üzere, bir esnaf, sanatkar ve küçük işletmenin Esnaf ve Sanatkar Siciline kaydolması o işletme sahibine;

1447 sayılı Ticari İşletme Rehni Kanunundan yararlanması,

İthalat ve ihracat işlemlerinde gerekli belgeleri alabilmesi,
 
Gerek kooperatif kefaletiyle, gerekse doğrudan doğruya T.H.B nın mesleki kredilerinden yararlanabilmesi,

Kapasite raporu alabilmesini ve böylece Sanayi Siciline kaydolması,

Kendi iş kollarında Devlet ihalelerine katılabilmesi,

İşletme ünvanlarını teşkil ve tescil ettirerek Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde haksız rekabetten korunabilmesi, gibi imkanlar sağlar.

Ayrıca Konfederasyonca esnaf ve sanatkarlara ait istastiki bilgilerin sağlıklı bir şekilde derlenmesinde bu kayıtlardan yararlanılmaktadır.
 

    Esnaf ve Sanatkar Sicilinin teşkilatımız açısından bir diğer önemi, esnaf ve sanatkar odalarına ve esnaf ve sanatkar odaları birliklerine, üyesi esnaf ve sanatkarlara ilişkin tüm mesleki faaliyet belgelerini onaylama yetkisini de vermiş olmasıdır.

    Ayrıca, bilindiği üzere 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanununun 62 Sayılı KHK ile Değişik 114 üncü Maddesinin son fıkrası gereği , 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanununun (TTK) bu Kanuna aykırı olmayan Ticaret Siciline ilişkin 26 - 40'ıncı maddesi hükümleri -Esnaf ve Sanatkar Sicili- hakkında da uygulanmaktadır. Bu hükme göre, Esnaf ve Sanatkar Siciline kaydolan esnaf ve sanatkarlar aynı kanunun 120 inci Maddesi uyarınca Ticaret Sicili Harçlarının yarısı tutarında harç ödemektedirler. Bu çerçevede ödenen harçlardan esnaf ve sanatkarlar odaları birliklerimizin pay almaları mümkün olmaktadır. Buna imkan sağlamak amacıyla teşkilatımız mensuplarının Vergi Dairelerine Harç yatırırken alacakları makbuzlara "Diğer Harçlar" yerine mutlaka "Esnaf ve Sanatkar Sicil Harçları" ibaresinin konulmasının sağlanması için Teşkilatımız gereken dikkati göstermekte , bu konuda gerekirse vergi dairelerindeki görevlilerin dikkati çekilmektedir. İbare hem sicil hukukuna uygun olmakta hem de 507 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Kanunu ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 492 Sayılı Harçlar Kanununun ilgili hükümleri gereği esnaf ve sanatkarlardan tahsil edilen sicil harçlarından meslek kuruluşlarına yapılan iadelerle ilgili işlemlerde Teşkilatımıza kolaylık sağlamaktadır.

    Esnaf ve sanatkarlar mesleki faaliyetlerini yürütürken kamudan talepleri veya işlemleri sırasında Esnaf ve Sanatkar Sicil Belgelerini ibraz etmekle yükümlüdürler .Bu belgelerin Ticaret Sicili Belgeleri ile eş değer nitelikteki hukuki bir belge olduğu açıkken bazı işlemlerde kabul görmemeleri Ticaret Siciline kayıtlılık istenmesi gibi sorunlarla zaman zaman karşılaşılmaktadır. Konfederasyonumuz bu konu üzerinde önemle durmaktadır. Bu konuda mevcut yasa ve yönetmelikler incelenmekte görüş ve önerilerimiz ilgili mercilere iletilmektedir.